هزینه و دستمزد نمای کامپوزیت

دستمزد و قیمت اجرای نمای کامپوزیت- دی 99

هزینه طراحی نقشه: ۱۰ هزار تومان الی ۱۳ هزار تومان (با توجه به پیچیدگی و حجم کار) برای هر مترمربع

هزینه فراهم سازی مصالح: ۱۱۰ هزار تومان الی ۱۳۰ هزار تومان برای هر مترمربع

دستمزد نصب: ۱۰۰ هزار تومان الی ۱۲۰ هزار تومان برای هر مترمربع

قیمت کامپوزیت: از ۸۵ هزار تومان الی ۲۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع (با توجه به جنس و ضخامت)