هزینه جدول کشی – 1402

اجرت جدول کشی-
جدول کشی
115000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 50 با زیرسازی و بتن
هر متر طول
95000 هزار تومان
جدول بتنی سیمانی سایز 30 با زیرسازی و بتن
هر متر طول