نظارت رایگان بر کیفیت اجرای خدمات ساختمانی

پردیس سازه علاوه بر اجرای خدمات ساختمانی اعم از طراحی و اجرا، خدمات نظارت بر کیفیت اجرای ساخت و ساز های ساختمانی و عمرانی را نیز ارائه می کند. لذا نظارت رایگان بر کیفیت اجرای خدمات ساختمانی نیز در دستور کار پردیس سازه است.

نظارت رایگان بر کیفیت اجرا یا حسن انجام کار به درخواست کارفرما یا حتی مجری انجام میشود. روش درخواست و اجرا بصورت زیر است:

  • تماس پردیس سازه با شما جهت هماهنگی و بازدید
  • بازدید توسط کارشناس کیفیت پردیس سازه
  • ارائه گزارش و چک لیست روش های بهبود یا استپ به درخواست کننده
  • مشاوره هزینه در صورت لزوم

درخواست آنلاین خدمات

[everest_form id=”3973″]