دستمزد و هزینه کروم بندی

کروم بندی معمولا جزئی از یک کار است و توصیه می شود توسط یک شخص که کار وابسته بعدی را انجام میدهد اجرا شود.

کروم بندی در واقع آماده سازی و تنظیمات لازم برای اجرای گچ کاری هموار، نمای هموار، بام شیب بندی شده دقیق و تنظیمات قاب پنجره ها انجام می شود.

  • دستمزد کروم بندی دیوار (گچ یا آستر)
  • دستمزد کروم بندی دور پنجره ها و درب ها
  • دستمزد کروم بندی پشت بام

[wpdatatable id=10]