استخدام و جذب نیروی ساختمانی

جذب و استخدام نیروی انسانی با قرارداد حقوق روزمزد و ماهیانه.

ثبت نام و جذب نیروی کار ساختمانی- جویندگان کار در حوزه ساختمانی پردیس سازه

ما بطور مداوم به جویندگان کار زیر در حوزه ساختمانی نیاز داریم :

ثبت مشخصات

[everest_form id=”5827″]